automatic degausser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic degausser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic degausser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic degausser.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic degausser

    * kỹ thuật

    bộ khử từ tự động