automatic defrost cooler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic defrost cooler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic defrost cooler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic defrost cooler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic defrost cooler

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    giàn lạnh giá băng tự động