automatic cutout nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic cutout nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic cutout giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic cutout.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic cutout

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cầu chì tự động