automatic constant function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic constant function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic constant function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic constant function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic constant function

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chức năng bất biến tự động

    hàm hằng tự động