automatic computer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic computer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic computer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic computer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic computer

    * kinh tế

    máy tính điện tử tự động

    * kỹ thuật

    máy tính tự động