automatic compiler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic compiler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic compiler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic compiler.

Từ điển Anh Việt

  • automatic compiler

    (Tech) chương trình biên dịch tự động