automatic clutch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic clutch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic clutch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic clutch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • automatic clutch

  * kỹ thuật

  bộ ly kết tự động

  cơ khí & công trình:

  bộ ly hợp tự động

  khớp ly hợp tự động

  xây dựng:

  sự mắc nối tự động