automatic closing device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic closing device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic closing device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic closing device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic closing device

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thiết bị đóng (cửa) tự động