automatic classification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic classification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic classification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic classification.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic classification

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự phân loại tự động