automatic catalog search nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic catalog search nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic catalog search giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic catalog search.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic catalog search

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tìm kiếm danh mục tự động