automatic call-back (ac) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic call-back (ac) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic call-back (ac) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic call-back (ac).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic call-back (ac)

    * kỹ thuật

    gọi lại tự động