automatic call unit (acu) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic call unit (acu) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic call unit (acu) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic call unit (acu).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic call unit (acu)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đơn vị gọi tự động