automatic calculator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic calculator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic calculator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic calculator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic calculator

    * kỹ thuật

    máy tính tự động