automatic calculation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic calculation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic calculation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic calculation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic calculation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự tính toán tự động