automatic block system nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic block system nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic block system giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic block system.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic block system

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự tự khóa liên động