automatic air-cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automatic air-cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automatic air-cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automatic air-cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automatic air-cock

    * kỹ thuật

    lỗ thông hơi tự động

    xây dựng:

    cửa thoát hơi tự động