atomic set function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic set function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic set function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic set function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic set function

    * kỹ thuật

    hàm tập hợp nguyên tử