atomic power generation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic power generation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic power generation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic power generation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • atomic power generation

    * kinh tế

    sự phát điện hạt nhân