atomic frequency standard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic frequency standard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic frequency standard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic frequency standard.

Từ điển Anh Việt

  • atomic frequency standard

    (Tech) tiêu chuẩn tần số nguyên tử