nhà xe trong Tiếng Anh là gì?

nhà xe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà xe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà xe

    parking-lot; car-park; car-port; garage; owner of a passenger car

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhà xe

    Garage

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhà xe

    garage