nhà nho trong Tiếng Anh là gì?

nhà nho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà nho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà nho

  confucian scholar

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà nho

  Confician scholar

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà Nho

  Confucian scholar

 • nhà nho

  Confucian scholar