nhà khó trong Tiếng Anh là gì?

nhà khó trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà khó sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà khó

    như nhà nghèo

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhà khó

    (địa phương) như nhà đám