nhà dột trong Tiếng Anh là gì?

nhà dột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà dột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà dột

    house with leaky roofs

    nhà dột tường xiêu dilapidated house