nhà lầu trong Tiếng Anh là gì?

nhà lầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà lầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà lầu

    multistoried house

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhà lầu

    như nhà gác