nhà lá trong Tiếng Anh là gì?

nhà lá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà lá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà lá

    thatched house

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhà lá

    thatched house