nhà đá trong Tiếng Anh là gì?

nhà đá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà đá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà đá

    xem nhà tù

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhà đá

    Prison, gaol, jail

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhà đá

    prison, jail