nhà gá trong Tiếng Anh là gì?

nhà gá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà gá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà gá

    gambling house owner

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhà gá

    Gambling house owner

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhà gá

    gambling house owner