nhà vợ trong Tiếng Anh là gì?

nhà vợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà vợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà vợ

    family of one's wife; in-laws

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhà vợ

    One's wife's family

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhà vợ

    one’s wife’s family