nhà ăn trong Tiếng Anh là gì?

nhà ăn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà ăn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà ăn

  dining-room; refectory; frater; mess hall; mess-room

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà ăn

  * noun

  dining-room, refectory

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà ăn

  dining-room, restaurant