nhà nòi trong Tiếng Anh là gì?

nhà nòi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà nòi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà nòi

  hereditary

  nghệ sĩ nhà nòi hereditary artist

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà nòi

  Blue blood

  Crack

  Nghệ sĩ nhà nòi: A crack artist

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà nòi

  blue blood