nhà ỹ trong Tiếng Anh là gì?

nhà ỹ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà ỹ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhà ỹ

    friendliness