nhà pha trong Tiếng Anh là gì?

nhà pha trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà pha sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà pha

    như nhà tù

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhà pha

    như nhà tù