nhà xí trong Tiếng Anh là gì?

nhà xí trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà xí sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà xí

    xem nhà vệ sinh

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhà xí

    như nhà tiêu