nhà tư trong Tiếng Anh là gì?

nhà tư trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà tư sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà tư

    private house

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhà tư

    Private house

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhà tư

    private house