nhà bán trong Tiếng Anh là gì?

nhà bán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà bán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà bán

    house for sale