nhà tơ trong Tiếng Anh là gì?

nhà tơ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà tơ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà tơ

    (cũ) như cô đầu

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhà tơ

    (cũ) như cô đầu