nhà in trong Tiếng Anh là gì?

nhà in trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà in sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhà in

  printing-house; print-shop; print-works; press

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhà in

  * noun

  printing-house

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhà in

  printer, printing shop, printing house