nhà con trong Tiếng Anh là gì?

nhà con trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà con sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà con

    * dtừ

    punt, punter