nhà may trong Tiếng Anh là gì?

nhà may trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà may sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà may

    tailor's (shop); dressmaker's (shop); tailor shop; fashion house

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhà may

    tailor’s (shop), dressmaker’s (shop), tailor shop