nhà dân trong Tiếng Anh là gì?

nhà dân trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà dân sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà dân

    private house