nhà gỗ trong Tiếng Anh là gì?

nhà gỗ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà gỗ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà gỗ

    wooden building

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhà gỗ

    wooden building