nhà gác trong Tiếng Anh là gì?

nhà gác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà gác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà gác

    cũng nói nhà_lầu. many-storied house

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhà gác

    cũng nói nhà lầu. Many-storied house

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhà gác

    many-storied house