nhà thuyết giáo trong Tiếng Anh là gì?

nhà thuyết giáo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà thuyết giáo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà thuyết giáo

    * dtừ

    pulpiteer, predicant, sermonizer, devil-dodger, pulpit