nhà thổ trong Tiếng Anh là gì?

nhà thổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà thổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà thổ

    xem lầu xanh

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhà thổ

    (cũ) Brothel, bawdy-house

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhà thổ

    brothel, bawdy-house