nhà thương cùi trong Tiếng Anh là gì?

nhà thương cùi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà thương cùi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà thương cùi

    leprosarium; leper house