nhà sinh lý học trong Tiếng Anh là gì?

nhà sinh lý học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà sinh lý học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà sinh lý học

    physiologist