nhà nghiên cứu đặt tên gọi trong Tiếng Anh là gì?

nhà nghiên cứu đặt tên gọi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà nghiên cứu đặt tên gọi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà nghiên cứu đặt tên gọi

    * dtừ

    nomenclator