nhà máy sản xuất xe hơi trong Tiếng Anh là gì?

nhà máy sản xuất xe hơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà máy sản xuất xe hơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà máy sản xuất xe hơi

    car factory