nhà máy dệt vải trong Tiếng Anh là gì?

nhà máy dệt vải trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà máy dệt vải sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhà máy dệt vải

    textile factory