nhà kinh doanh trong Tiếng Anh là gì?

nhà kinh doanh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhà kinh doanh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhà kinh doanh

    xem nhà doanh nghiệp